Skip Navigation Linksخانه >> وام های دانشجویی >> انواع وام ها و کاردانشجویی
تاریخ بروز رسانی: 15:14:47 1/8/1391 انواع وام ها و کاردانشجویی
شرايط دريافت ، ميزان و انواع وامها وتسهيلات رفاهي

شرايط وام گيرندگان:

1- دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي.
2- دارا بودن اولويت نياز مالي.
3- عدم استفاده از وام يا کمک بورس تحصيلي.
4- در زمان دريافت وام ، عدم اشتغال به کار که مستلزم دريافت اجرت باشد (به استثناي کار دانشجويي).
5- ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (دانشجوي تمام وقت).
6- مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل (براي دانشجويان نيمسال سوم به بعد).
7- سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر حداکثر يک نيمسال پس از دريافت وام و يا بهرمندي از خوابگاه .

وام تحصيلي:

وام تحصيلي به دانشجويان روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي پرداخت مي گردد . اين وام بر اساس شرايط تعيين شده محاسبه و در هر نيمسال تحصيلي بصورت يکجا پرداخت مي گردد. امور دانشجويي پس از افتتاح حساب مستقل براي متقاضيان در يکي از بانکهاي کشور ، فهرست اسامي واجدين شرايط را تنظيم و حداکثر دو ماه پس از شروع هر نيمسال تحصيلي به صندوق ارسال مي دارد و صندوق نيز در صورت عدم وجود اشکال در فهرستهاي ارسالي از سوي دانشگاه ، وام درخواستي را به حساب متقاضيان در بانک مربوطه واريز مي نمايد. وام تحصيلي در صورت وجود اعتبار کافي ف به حداکثر 60% از کل دانشجويان شاغل به تحصيل در يک موسسه آموزشي بمدت 5/9 ماه در سال پرداخت مي گردد.(نيمسال اول 5/4 ماه -نيمسال دوم 5 ماه)

ميزان وام تحصيلي:

1- ميزان ماهانه براي دانشجويان مجرد..............................000/200 ريال
2- ميزان ماهانه براي دانشجويان متاهل زن ........................000/200 ريال
3- ميزان ماهانه براي دانشجويان متاهل مرد که همسرشان دانشجو يا شاغل نباشد ............350/000ريال
4- ميزان ماهانه حق اولاد به ازاي هر فرزند(حداکثر سه فرزند) .......................000/30 ريال
5- ميزان ماهانه براي دانشجويان متاهل مرد که همسرشان دانشجو باشند در صورت عدم دريافت حق تاهل به هر يک از زوجين جداگانه وام تحصيلي مجردي پرداخت مي شود ............................................000/200 ريال

وام مسکن:

به حداکثر 50% از دانشجويان دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه دانشجويي سکونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارائه نمايند ، به مدت 12 ماه در سال پرداخت مي شود (لازم به ذکر است که تعداد دانشجويان بهرمند از خوابگاه از سهميه 50% مذکور کسر خواهد شد . )دانشجويان با توجه به دوره تحصيلي(کارداني و کارشناسي ناپيوسته 2 سال ، کارشناسي پيوسته 4 سال ، کارشناسي ارشد ناپيوسته 2 سال ، کارشناسي ارشد پيوسته و دکتراي تخصصي غير بورسيه 4 سال) مي توانند از اين نوع وامها استفاده نمايند .
ضمنا خواهران دانشجو متاهل که دور از همسر خود زندگي مي کنند نيز مي توانند از وام مسکن با توجه به شرايط فوق استفاده نمايند .

ميزان وام مسکن:

1- ميزان ماهانه براي دانشجويان مجرد ...............................................000/200 ريال
2- ميزان ماهانه براي دانشجويان متاهل که همسرشان خانه دار باشد ..............000/400 ريال
3- دانشجويات متاهل مرد که همسرشان دانشجو باشد در صورت دريافت حق تاهل به هر يک از زوجين جداگانه وام مسکن مجردي پرداخت مي شود ..............................000/200ريال
4- ميزان ماهانه براي دانشجويان متاهل زن که همسرشان در شهرستان ديگر باشد .......................000/200 ريال
5-دانشجويان متاهل زن که سکونت متاهلي دارند حداکثر 000/400ريال

وام تحصيلي و ضروري ممتاز ونمونه:

دانشجويان ممتاز و نمونه مي توانند حداکثر از سه برابر وام تحصيلي و ضروري مطابق با دستورالعمل مربوطه و با تشخيص رئيس صندوق بهره مند گردند.

وام ضروري:

وام ضروري به حداکثر 5% از دانشجويان دوره روزانه که در نتيجه رويدادهاي خاص(مندرج در آئين نامه پرداخت وامها) با مشکل مالي مواجه شوند بر اساس امتياز بندي تا سقف حداکثر 000/2000 ريال (حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع رويداد )پرداخت مي شود .
1-وام ضروري براي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد (بدون امتياز بندي).............000/000/2ريال
2-وام ضروري براي پايان نامه دوره دکتري تخصصي (بدون امتياز بندي)................000/000/3 ريال
3-به دانشجويان مبتکر (روزانه و شبانه 9 مبلغ 000/000/10 ريال وام ضروري پرداخت مي شود .
4-وام ضروري براي دانشجويان قهرمان ورزشي براي مقطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته دو برابر و ساير مقاطع ورزشي سه برابر سقف مجاز پرداخت مي شود .
5-به دانشجويان بيمار ، حادثه ديده و يا حائز شرايط خاص حداکثر تا سقف 000/000/20 ريال وام ضروري موارد خاص مطابق دستورالعمل مربوط تعلق مي گيرد.
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2012 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.
معاونت دانشجویی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است